#roditeljstvo

"U suštini, roditeljstvo je privilegovana uloga (i u stvari, trebalo bi da se smatra božanskom privilegijom) koja osposobljava biće da komunicira sa ovim svetom da bi se razvilo. Ako se shvati pravilno, to je verovatno najveća privilegija koja je data ljudskoj vrsti – da bude posrednik fizičkog rođenja duše i da brine o mladoj individui tokom prvih nekoliko godina njenog postojanja na zemlji. Sva dužnost roditelja bi trebalo da bude ta da svom svojom snagom, duhovno, mentalno i fizički, usmerava malo novorođenče, imajući stalno na umu da je mališan individua za sebe. On je došao ovde da stekne sopstveno iskustvo i znanje na način koji mu nalaže njegovo svevišnje Ja, i treba da mu se omogući potpuna sloboda za neometani razvoj."

- Dr Edward Bach, Isceliti sebe